Molitanový svět - Dynamis s.r.o.

Zavřít

Domů » vše o nákupu» Reklamace

Reklamace

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady prodaného zboží a je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v internetovém obchodě www.molitanovysvet.cz

Reklamace
Reklamace je oznámení Kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vady zjistil.

 

Způsob uplatnění nároků z vady zboží:

Reklamaci uplatňuje Kupující písemně poštou na adresu provozovny Prodávajícího: Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí, nebo prostřednictvím elektronické pošty uvedené na internetových stránkách obchodu. Nákup prokazuje Kupující dokladem o zaplacení zboží, fakturou resp. její kopií, spolu s příjmovým dokladem nebo útržkem složenky. V reklamaci kupující popíše závadu. Kupující na vlastní náklady zašle zboží (pokud možno v původním obalu) na adresu provozovny Prodávajícího: Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí

A. SPOTŘEBITEL A NEPODNIKATEL

Vady zboží
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zboží má při převzetí vadu zejména tehdy:

- věc nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- není-li předáno Kupujícímu v množství, jakosti a provedení požadovaném v objednávce,

- nevyhovuje-li požadavkům právních předpisů

nebo jestliže se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo k němuž se obvykle užívá.

Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po jeho předání Kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, působením vyšší moci či vyplývá-li to z povahy zboží. U věci prodávané za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 

Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách ( reklamaci ) neprodleně poté co vady zjistil, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.
Pokud v důsledku reklamace došlo k výměně vadného zboží za zboží bez vady, platí pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto zboží.

Nároky z vad zboží
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Dodání nové věci bez vad může Kupující požadovat, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti věci; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo na výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo odstoupit od smlouvy. Právo na přiměřenou slevu má Kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo uplatňuje při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u nepodstatného porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Lhůta pro vyřízení reklamace:

Prodávající vyřídí reklamaci do 30ti dnů od převzetí reklamace nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Pokud prodávající reklamaci neuzná, zašle zboží zpět kupujícímu na jeho náklady.

B. PODNIKATEL A STÁTNÍ ORGANIZACE

Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách ( reklamaci ) neprodleně poté co vady zjistil. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 12 měsíců.

Pokud v důsledku reklamace došlo k výměně vadného zboží za zboží bez vady, platí pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto zboží.

 

Způsob uplatnění nároků z vady zboží

Kupující na vlastní náklady zašle pokud možno v původním obalu zboží na adresu prodávajícího a Prodávající do 60ti dnů od převzetí reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě, vyřídí oprávněnou reklamaci některým z níže uvedených způsobů. Kupující má tyto nároky z odpovědnosti za vady: dle svého výběru:

právo na bezplatnouě opravu zboží, pokud je vada odstranitelná,
nebo
v případě neodstranitelné vady poskytne právo na přiměřenou slevu z kupní ceny
nebo
právo odstoupení od smlouvy /vrátí Kupujícímu/ a požadování vrácení zaplacené kupní ceny
nebo
ze záruky, byla-li poskytnuta, nevzniká Kupujícímu nárok na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s reklamací.

Pokud Prodávající reklamaci neuzná, zašle zboží zpět Kupujícímu na jeho náklady.