Molitanový svět - Dynamis s.r.o.

Zavřít

Domů » vše o nákupu» GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

DYNAMIS, s.r.o., IČ: 281 86 800, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha – Žižkov, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131514

PROVOZOVNA: Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí

tel.: 381 210 197, e-mail: info@molitanovysvet.cz

(dále jen “Prodávající” nebo “Správce”)

2. Účely zpracování a právní důvody zpracování:

Účelem zpracování jména, příjmení, adresy bydliště či sídla či doručovací adresy, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla je:
a) nutnost identifikovat a kontaktovat kupujícího a doručit mu zásilku
b) zanesení kupujícího do databáze prodávajícího za účelem zasílání obchodních nabídek kupujícímu v budoucnosti.

Právním důvodem je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, oprávněný zájem správce a souhlas subjektu údajů.

3. Oprávněné zájmy správce:

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování osobních údajů prováděné z důvodu oprávněných zájmů správce. Kupující bere na vědomí, že údaje poskytnutné v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které o něm byly získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, budou zpracovány Prodávajícím jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejm. e-mail, zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb. na dobu do podání námitek. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele a to konkrétně účetní firmu.

4. Případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, a to konkrétně účetní firmu.

5. Osobní údaje kupujícího nebudou předávány do třetí země.

6. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané z důvodu, že je jejich zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jsou ukládány  po dobu trvání smluvního vztahu a dále pro případné uplatnění právních nároků na žádost tohoto subjektu údajů.

Osobní údaje zpracovávané z titulu oprávněného zájmu správce a na základě souhlasu subjektu údajů jsou uchovávány po dobu 10 let.

7. Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, práva vznést námitky a práva na přenositelnost, práva podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a souvisejících právních předpisů.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá výše uvedená práva můžete uplatňovat následujícími způsoby:

·         osobně u správce po ověření totožnosti subjektu,

·         písemně poštovní zásilkou na adrese správce, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen,

·         e-mailem správci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným cetifikátem,

·         datovou schránkou.

8. Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a související smysluplné informace týkající se použitého postupu

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých aspektů Vaší osoby.